• Miljöarbete

  BAKGRUND & VISION

  Norrgavel har växt fram ur en längtan efter nutida möbler som är i samklang med naturen ur alla aspekter. Sedan Norrgavel grundades år 1993 har vi arbetat med ett konsekvent kretsloppstänkande. Miljö och ekologi är en självklar del av vår tredelade värdegrund.

  Syftet med vår miljöpolicy är att mer i detalj beskriva hur värdegrundens förhållningssätt konkret avspeglar sig i materialval, tillverkning, logistik, skötselråd, design och marknadsföring.

  Kretsloppstänkandet är en orubblig principsak och själva grunden i vårt sätt att göra möbler. Eftersom vi leds av tanken att allt en gång ska tillbaka till naturen tillverkas alla våra möbler av naturmaterial. Denna hållning gör att vi i stort sett aldrig hamnar i diskussioner om ekologiska maxhalter och gränsvärden, utan istället fritt kan arbeta med det genuint naturliga av ren lust.

  Norrgavel var först i Sverige med att få Svanens miljömärkning på hemmöbler och tilldelades 1999 Möbelbranschens Miljöpris som delades ut i samarbete med Världsnaturfonden, WWF. Vi jobbar ständigt med att förbättra oss och vår målsättning är att även fortsättningsvis behålla vår starka position som det ledande företaget inom konsekvent kretsloppstänkande. Hållbarhet i samtliga led är vår ledstjärna. 

  Av Naturen. Med Naturen.


  Hållbarhet i samtliga led

  Även om vi konstant arbetar med hållbarhet i fokus, så är vi förstås medvetna om att även vår verksamhet har inverkan på miljön. Med hjälp av ett genomgripande ansvarfullt företagande eftersträvar vi att minimera den negativa miljöpåverkan. Vi jobbar hårt och outtröttligt för att säkerställa en verksamhet som genomsyras av hållbarhet och ärlighet i samtliga led.

  Naturmaterial

  Norrgavel arbetar nästan uteslutande med förnyelsebara material som ingår i naturens kontinuerliga kretslopp och som kan återskapas om och om igen med bibehållen kvalitet. Med hänsyn till kretsloppstänkandet blir vårt avtryck mindre om vi strikt håller oss till förnyelsebara råmaterial. Men även själva upplevelsen är en viktig aspekt när det gäller vårt fokus på naturmaterial. Den rent fysiska känslan. Naturmaterial stimulerar ofta våra sinnen på ett starkt sätt och de är lätta att underhålla samt åldras som regel med behag. För att underlätta renovering, komplettering och destruktion strävar vi efter att begränsa antalet olika material i varje möbel. I kombinationer av material strävar vi efter att hålla dem separerade från varandra.

  Vi ställer givetvis krav på att inga utrotningshotade växter och djur används i vår produktion. Naturmaterial som är skadliga för människan undviker vi självfallet och naturmaterial som har extremt lång omloppstid, t ex natursten, har vi använt ytterst sparsamt.

  20210128_NORRGAVEL_PK-stol__4267

  Trä och ytbehandlingar

  Vi använder huvudsakligen trä i våra möbler, i mesta möjliga mån från inhemska bestånd. Björk, ek, bok och furu, med flera. Vi håller oss främst till massivt trä eftersom det handlar om bruksmöbler som ska tåla dagligt slitage. I vissa fall väljer vi att skiktlimma konstruktioner – till viss del av estetiska skäl, men främst av hållfasthetsskäl.

  I en längtan efter äkthet och ärlighet vill vi också att materialen verkligen är vad de ser ut att vara. På vissa möbler lämnar vi träytan helt obehandlad, annars förespråkar vi öppna ytbehandlingar som olja, såpa och äggoljetempera som inte täpper till porerna. Det är ett sätt att behålla träets hygroskopiska egenskaper, förmågan att ta upp och avge vatten. Temperan använder vi av estetiska skäl och för att vi anser den vara det mest ekologiska färgalternativet – den innehåller ägg, linolja, vatten och naturliga pigment.

  På utvalda möbler har vi öppnat upp för möjligheten att välja lack som ytbehandling. Detta för att bredda valmöjligheterna och på så vis uppnå ett mer modernistiskt uttryck. Vi använder en Svanenmärkt, vattenbaserad lack som är både miljövänlig och samtidigt mycket slitstark. Svanenmärkta lacker får inte innehålla höga halter av hälso- och miljöfarliga lösningsmedel, vilket innebär att bara vattenbaserade färger kan Svanenmärkas.


  stoppning-naturmaterial

  STOPPNING, TEXTIL OCH LÄDER

  Av hållbarhetsskäl började vi tidigt tillverka de flesta av våra soffor och fåtöljer med avtagbar klädsel (gäller speciellt linne- och bomullsklädsel). Om man tröttnar på klädseln, eller om den slits ut, så kan man enkelt byta klädsel. På så vis förlängs möbelns livslängd betydligt.

  Som stoppningsmaterial använder vi allt från tagel och kroll, till naturgummi och sjöfågelfjäder. Våra textiler är främst av linne och ull, ibland med inblandningar av till exempel siden och viskos (cellulosafiber). För att uppnå bättre slitstyrka och därmed längre hållbarhet, accepterar vi en mindre inblandning av exempelvis polyamid.

  Vi arbetar kontinuerligt med att hitta bättre och mer hållbara material och använder oss av extern certifiering för att säkerställa kvaliteten (såsom ECO-certifierad naturlatex, Oeko-tex bomull, FSC-märkt virke). Våra skinn är till största del vegetabiliskt garvade och alltid kromfria.


  SKÖTSEL OCH LIVSLÄNGD

  I Norrgavels marknadsföring och i mötet med våra kunder påpekar vi vikten av att se köpet som en långsiktig investering och att vårda möbeln så att dess livslängd ökar ytterligare. Vi eftersträvar så få olika material som möjligt och om vi använder fler i samma möbel, så ser vi till att de är väl separerade från varandra. Det underlättar såväl daglig skötsel som eventuella reparationer och framtida återvinning.

  Vi uppmanar våra kunder att ta hand om sina Norrgavel-möbler i enlighet med de skötselråd som vi hänvisar till. På så vis bidrar kunderna till att möbeln håller längre och blir dessutom delaktiga i vårt gemensamma arbete med hållbarhet. På Norrgavels traderasida Norrgavel Vintage kan man sälja sina begagnade Norrgavel-möbler eller köpa någon annans. Följ instruktionerna för att annonsera kostnadsfritt på tradera. Andrahandsvärdet på Norrgavels möbler är högt och genom att tillhandahålla en kostnadsfri traderaannons uppmuntrar Norrgavel till en hållbar och långsiktig livsstil.  TILLVERKNING OCH LOGISTIK

  Tillverkningen av våra möbler sker inom EU och montering samt ytbehandling till största del i våra egna produktionslokaler i Lammhult, Sverige. Det är ett medvetet val att förlägga produktionen så nära som möjligt – både för att hålla nere behovet av transporter men även för att få full insyn i produktionsprocessen. Lagstiftningen för miljöfrågor är strikt i alla länder inom EU, vilket gynnar en miljövänlig produktion.

  Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Genom att välja FSC-märkt virke till våra möbler, bidrar vi till att stimulera hållbart förvaltad skog. Systemet bakom FSC (Forest Stewardship Council) är marknadsanpassat och drivs av efterfrågan från miljö- och etikmedvetna företag och kunder.

  Norrgavel arbetar för att i alla delar av logistikkedjan effektivisera transporterna och maximera fyllnadsgraden utan att ge avkall på våra kunders krav på leveransen. Vi har en ambition att tillsammans med våra transportleverantörer minimera miljöpåverkan.


  DESIGN – FORM, FUNKTION & KVALITET

  Norrgavel-möbler ska man kunna leva med länge. Det räcker inte alltid med att de håller rent fysiskt. De ska hålla både för tidens och ögats nötning. I en ambition att stå över kortlivade trender, strävar vi efter en form som inte gör så mycket väsen av sig. Tidlöst vacker design. Samtidigt finns ofta en motsatt längtan efter förändring och förnyelse. Norrgavel har alltid försökt att hantera båda dessa sidor. Själva möblerna ska hålla länge, kanske i generationer, men de kan behöva målas om eller få ny klädsel efter ett eller ett par decennier. I detta avseende talar vi om uppdatering och lek med trender.

  Ytterligare en aspekt är viktig ur ekologisk synvinkel, och det är funktionen. I vår tid förändras såväl tekniken som sociala mönster mycket snabbare än i tidigare generationer. Detta ställer nya krav på möblerna. Om de ska kunna användas under en lång tidsrymd, måste de vara generella i sin design så att de under sin livstid kan fylla olika funktioner. Möbelkonstruktionerna redovisas ofta öppet – både som ett slags utsmyckning och för att man tydligt ska förstå möbeln. För att uppnå hög och långvarig hållfasthet använder vi som regel beprövade konstruktioner och sammansättningar. Vår ambition är att på ett optimalt sätt använda oss av den senaste tekniken vad gäller möbeltillverkning. Samtidigt innebär kundens stora valmöjlighet och möblernas hantverkskänsla att många moment även fortsättningsvis kommer att ske manuellt.

  På Norrgavel vill vi skapa relationer till våra kunder. Vi uppmuntrar inte passiv konsumtion utan försöker underlätta för kunden att vara närvarande i köpsituationen och i förhållande till de saker man väljer att omge sig med. Helt enkelt att konsumera mindre, men att istället unna sig högre kvalitet. Norrgavel strävar efter att vara en attraktiv motpol till den miljöbelastande slit-och-släng trenden. Vårt fokus ligger på hållbart hantverk. Miljö och ekologi är en självklar del av vår tredelade värdegrund.


  NORRGAVELS RIKTLINJER

  Miljöarbetet är en kontinuerlig process utan slut – därför sätter vi hela tiden upp nya mål och riktlinjer. Tack vare vår hållbara tradition och våra engagerade medarbetare finns det idag ett väl strukturerat miljöarbete hos oss på Norrgavel.

  Sverige har tydliga miljömål som är fastslagna av riksdagen. Syftet är ”Att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” I nedan punkter sammanfattas hur Norrgavel är med och bidrar för att uppfylla dessa miljömål:

  - Norrgavel följer som minimum de lagstadgade kemikaliekraven i våra produkter, men i de flesta fall ställer vi långt mycket tuffare krav på våra produkter än vad lagen kräver. Vi ska fortsätta att erbjuda våra kunder produkter med låg påverkan på klimat och miljö. Norrgavel kommer ständigt sträva efter att vida överträffa gällande miljölagstiftning för vår verksamhet.

  - Norrgavel verkar för att minska energiförbrukningen i alla våra fastigheter, ser över våra val av transporter och försöker hela tiden optimera dessa. Våra leverantörer ska uppfylla lagstadgade krav på miljöhänsyn.

  - Norrgavel arbetar aktivt med sortering och återvinning – vilket bidrar till att minska utsläppen av koldioxid. Genom att erbjuda våra kunder hållbara produkter i dubbel bemärkelse minskas klimatpåverkan på lång sikt.

  - Trots att trä är en råvara som i sig är naturlig, strävar vi efter att minimera miljöpåverkan genom att ställa krav på tillverkare och leverantörer. Detta för att säkerställa att produkterna följer gällande miljönormer och i ursprungsledet härstammar från ett miljövänligt och ansvarsfullt skogsbruk. Detta gör vi av respekt för det naturen har skänkt. Vi jobbar dessutom mot att minimera materialspill i alla led.

  - Norrgavel har en intern miljöpolicy som inspiration och motivation för att ständigt ha hållbarhetstänket högt upp på agendan. För alla nyanställda inom Norrgavel ingår en genomgång av vår miljöpolicy och tanken är givetvis att uppmuntra samtliga i personalen att åtfölja policyn.

  Vi når framgång genom att integrera miljöfrågorna i den dagliga verksamheten, i våra butiker och i vårt investerings- och utvecklingsarbete. Med allas delaktighet, medvetenhet och kompetens säkerställs högt ställda mål och ständiga förbättringar i miljöarbetet.